2020.6.10_210124_9.jpg

ล้านนา

ส่งเสริมพื้นที่เชียงราย นางแล และพัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ

ศูนย์ร่วมปัญญาเกี่ยวกับการสร้างปัญญาเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชนที่อยู่ในท่องถิ่นในที่นั้นให้มีอาชีพ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษา ช่วยเหลือคนในสถานพินิจ และคนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในศูนย์นั้น

4.jpg
15.jpg

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและสินค้าจากธรรมชาติ ที่สร้างรายได้และความสุขให้ชุมชน สินค้าดีต้องลองใช้

16.jpg

ส่งเสริมทักษะอาชีพ

การสร้างอาชีพเสริมทักษะอาชีพ

17.jpg

การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

พัฒนาชุมชนและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษา

18.jpg

เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

สถานที่และชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด