2020.6.10_210124_9.jpg

ผญ๋า

ผญ๋า หมายถึง ปัญญา ความรู้ ความฉลาด

๑.ผญ๋าเกิดจากคำสั่งสอนและศาสนา คือ คำสอนของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก ครูบารอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ พ่อแม่ที่มีต่อลูกหลาน

๒.ผญ๋าเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อปฏิบัติทางสังคมที่ปฏิบัติสอบต่อกันมา

๓.ผญ๋าเกิดจากแรงบันดาลใจ

“โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา” เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยโอ่ง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และคำว่า “โฮงยาหมอเมือง” ก็คือ การแพทย์แบบพื้นบ้านล้านนา โดยที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างใกล้ชิด

3.jpg
2.jpg

สมุนไพร

ผู้รักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีตำราหรือภาษาล้านนาเป็นตำรา  บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้

3.jpg

ตำรับยา

เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย

4.png

อุปกรณ์

ผู้รักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีตำราหรือภาษาล้านนาเป็นตำรา  บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้

4.jpg

ความเชื่อ

เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย

5.jpg

คำศัพท์แพทย์แผนไทย

ผู้รักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีตำราหรือภาษาล้านนาเป็นตำรา  บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้