2020.6.10_210124_9.jpg

หมอเมือง

1.jpg

หมอเมือง

ผู้รักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีตำราหรือภาษาล้านนาเป็นตำรา  บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้

1.jpg

การแพทย์แผนไทย

เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย